Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

women

THƠ MỜI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

05/08/2019, 8:30

Thư mời tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

04/17/2019, 9:06

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

04/09/2019, 1:34

Thông báo Về ngày đăng ký cuối để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông báo Về việc chốt danh sách cổ đông

04/09/2019, 1:32

thong bao chốt danh sach cổ đông 2019

Thông báo Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

04/09/2019, 1:22

Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền

05/10/2018, 3:50

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền

Về việc công bố báo cáo tài chính 2017

05/07/2018, 3:35

V/c công bố báo cáo tài chính 2017

CÔNG BỐ VIỆC PHÁT HÀNH LẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

05/07/2018, 3:30

CONG BÔ VIỆC PHÁT HÀNH LẠI BÁO CÁO TÀI KHOẢN KIỂM TOÁN